Nasycalnia Podkładów Pludry


[Aktualności][O przedsiębiorstwie][Świadectwa i normy][Nasza oferta][Kontakt][Kalendarium w formacie pdf - Galeria][REGULAMIN OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ (OIU) BOCZNICY NASYCALNI PODKŁADÓW SP. Z O.O. W PLUDRACH]
2010-08-26 11:37:03

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Pełnomocnik Wspólnika
Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. z siedzibą w Pludrach
Al. Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry
zaprasza do składania ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.


1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.


2. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. z siedzibą w Pludrach Al. Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 17 września br. do godziny 14.00.


3. Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
2. Przekazanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta (na jego koszt) w co najmniej jednym spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.
4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego, powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 marca 2011r.


Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie stosunku pracy.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika na warunkach określonych w ogłoszeniu.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania uwzględniającą wszystkie koszty.
5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.
7. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej.
8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.


Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 30.09.2010r.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

Przegląd newsów

2014-07-02
POLITYKA ZSZ

2012-10-16
DREWNIANE SŁUPY TELETECHNICZNE

2012-09-10
ISO 9001 i 14001

2012-07-06
Oferta pracy - nabór zamknięty

2012-07-06
ISO 9001 i 14001

2012-04-24
OGŁOSZENIE

2012-04-06
Życzenia Wielkanocne

2012-03-05
OGŁOSZENIE

2011-10-03
Impregnacja ekologicznym olejem kreozotowym typu WEI C.

2011-07-28
Transport Ciężarowy Nasycalni.Cofnij
 
 
     Nasycalnia Podkładów Pludry